Српски (ћир) | Srpski (lat) | English
logo

Republika Srpska
Javna zdravstvena ustanova
Institut za javno zdravstvo

Republic of Srpska, Public Health Institute

ISO_9001_YUQS     ISO_9001_IQNET
Početna | Vijesti | Aktuelnosti | Regionalne jedinice | Djelatnost | Publikacije | HIV RIC | Aplikacije | Kontakt | Linkovi

REGIONALNE JEDINICE

JZU Institut za javno zdravstvo
Republika Srpska
Banja Luka


JZU Institut za javno zdravstvo osnovan je 1929. godine i danas predstavlja visoko specijalizovanu zdravstvenu ustanovu čiji je obim rada i djelatnosti propisan Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Zakonom o naučno-istraživačkom radu.

Osim toga što Institut Banja Luka obavlja funkciju centrale te nosioca zajedničkih aktivnosti Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske, Institut Banja Luka vrši i sve aktivnosti regionalnog zavoda.

 


Po nedavno usvojenoj sistematizaciji, u sastavu Instituta za javno zdravstvo Banja Luka postoji više službi / centara i to:

 • Uprava
 • Služba za opšte i pravne poslove
 • Služba za ekonomsko-finansijske poslove
 • Služba za epidemiologiju
 • Služba za mikrobiologiju
 • Služba za higijenu
 • Služba za sanitarnu hemiju
 • Služba za socijalnu medicinu, organizaciju i ekonomiku zdravstva
 • Centar za zaštitu od zračenja
 • Centar za zdravstveni menadžment


SLUŽBA ZA OPŠTE I PRAVNE POSLOVE

Služba za opšte i pravne poslove obavlja opšte, pravne i kadrovske poslove, te poslove iz oblasti informacione tehnologije za potrebe cijelog Instituta. Između ostalog, služba vrši:

 • poslove zaštite i zdravlja na radu, zaštite od požara, te poslove obezbjeđenja imovine i protivpožarne zaštite
 • poslove bibliotekara, prevođenja, arhivara, administrativno – tehničke i poslove pisarnice, kurirske poslove, poslove održavanja čistoće
 • poslove prevoza
 • poslove zastupanja Instituta pred sudovima i drugim organima po ovlaštenju direktora,
 • izradu opštih akata Instituta te izradu svih vrsta ugovora i sporazuma za potrebe Instituta
 • vodđenje kadrovske evidencije radnika zaposlenih u Institutu
 • održavanje računarske tehnike i informatike
 • definisanje strategije razvoja integralnog informacionog sistema i primjene informacionih tehnologija u poslovanju Instituta
 • predlaganje i izbor računarske i komunikacione opreme za potrebe Instituta
 • instaliranje, podešavanje i održavanje sistemskog softvera i aplikativnih programa.


SLUŽBA ZA EKONOMSKO-FINANSIJSKE POSLOVE

Služba za ekonomsko-finansijske poslove obavlja finansijsko-računovodstvene poslove, poslove ekonomike, plana i analize, te poslove istraživanja tržišta i nabavke za potrebe Instituta i između ostalog vrši:
 • kontrolu finansijskih dokumenata, kontiranje i knjiženje svih poslovnih promjena, obračun amortizacije
 • izradu polugodišnjeg i završnog računa
 • planiranje i izvršavanje planova finansiranja
 • poslove fakturisanja usluga za sve organizacione jedinice Instituta u skladu sa ugovorima, cjenovnicima i uputstvima za fakturisanje
 • straživanje tržišta i učestvuje izradi plana nabavke roba, radova i usluga
 • nabavku svih vrsta roba, radova i usluga za potrebe Instituta.


SLUŽBA ZA EPIDEMIOLOGIJU

Služba za epidemiologiju vrši veliki broj djelatnosti iz oblasti epidemiologije, od kojih izdvajamo:

 • sprečavanje, eliminacija, eradikacija i kontrola zaraznih bolesti prema Programu o zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti.
 • kontinuirano prikupljanje i analiza epidemioloških podataka o poremećajima zdravlja i faktorima koji na to utiču na osnovu prijava zaraznih bolesti, o čemu se redovno vrši izvještavanje kroz mjesečne biltene o kretanju zaraznih bolesti u Republici Srpskoj, prema svim nivoima
 • nadzor nad zaraznim bolestima te organizovanje i sprovođenje epidemioloških ispitivanja i kontrola pojedinačnih slučajeva zaraznih bolesti, te aktivno i terensko ispitivanje kod prioritetnih zaraznih bolesti: dječije paralize, tetanusa, malih boginja, zaušnjaka, rubeole, tuberkuloze, bolesti koje se prenose polnim putem, gnojnog zapaljenja mozga, ujeda od strane bijesne ili na bjesnilo sumnjive životinje, virusnih hemoragičnih groznica i dr.
 • nadzor i borba protiv intrahospitalnih infekcija, uz davanje neophodnih stručno- metodoloških uputstava za rad
 • učešće u Programu obaveznih imunizacija protiv određenih zaraznih bolesti te pratćenje, kontrola i evaluacija realizacije i efekata vakcinalne zaštite
 • supervizija domova zdravlja u vezi održavanja sistema hladnog lanca, a u cilju njegovog unapređenja
 • čuvanje i distribucija imunoloških preparata (vakcina)
 • provođenje imunizacija protiv određenih zaraznih oboljenja (hepatitisa B) kod određenih kategorija zaposlenih (zdravstveni radnici, studenti medicine i stomatologije i drugi) te vakcinacija protiv gripa i prema određenim epidemiološkim indikacijama
 • pregledi određenih kategorija zaposlenih, shodno Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti u RS na kliconoštvo zaraznih i parazitarnih oboljenja.
 • saradnja sa kancelarijama WHO, UNICEF, ECDC i ostalim stranim instutucijama, te sa nevladinim sektorom u cilju zajedničkog rada na projektima koji su vezani za zaštitu stanovništva i posebno vulnerabilnih grupa od određenih zaraznih i nezaraznih bolesti
 • učešće u izradi zakonskih i podzakonskih akata koji se koriste u oblasti djelovanja
 • učešće u promociji zdravlja i prevenciji bolesti putem nekih vidova zdravstveno-vaspitnog rada kroz planove i programe
 • učešće u izradi strategije komunikacije u kriznim situacijama u Republici Srpskoj, te izradi i provođenju Plana pripravnosti za avijarnu i prijeteću pandemijsku gripu.

U sastavu Službe za mikrobiologiju radi i Centar za dobrovoljno, povjerljivo savjetovanje i testiranje. Centar je otvoren je za sve stanovnike Republike Srpske bez obzira na rasu, nacionalnu i vjersku pripadnost, pol i seksualnu orjentaciju.

Savjetovanje podrazumijeva povjerljiv razgovor korisnika i savjetnika, koji ima za cilj da se korisnik izbori sa sopstvenim dilemama, brigom, stresom i/ili strahom koji je povezan sa HIV infekcijom i donese konačnu odluku vezanu za HIV

Osnovni principi DPST-a su:

 1. Testiranje je dobrovoljno i zasnovano na informisanoj saglasnosti klijenta
 2. Povjerljivost - podrazumijeva da podaci koje korisnik ostavlja savjetniku tokom razgovora nikad neće biti upotrijebljeni, zloupotrijebljeni, saopšteni javno ili bilo kojoj drugoj osobi, čak i ako podrazumijeva druge članove porodice
 3. Anonimnost – osigurava se putem identifikacionog koda koji savjetnik dodjeljuje korisniku prilikom unošenja u evidencioni protokol. Ovaj identifikacioni kod ne sadrži ime ili prezime korisnika niti njegove inicijale, a od ličnih podataka sadrži samo podatke o polu i godini rođenja korisnika.

Radno vrijeme savjetovališta prilagođeno je potrebama građana te je svaki dan od 8 do 15,30 časova, a svakog prvog četvrtka u mjesecu od 8 do 19 časova, а kako bi se izbjegla bilo kakva diskriminacija i stigma. Savjetovanje i testiranje je besplatno a za dolazak u Centar nije potrebna uputnica od strane zdravstvene ili bilo koje druge institucije.


SLUŽBA ZA MIKROBIOLOGIJU

Služba za mikrobiologiju obavlja dijagnostičke procedure iz oblasti medicinske mikrobiologije sa parazitologijom i sanitarne mikrobiologije, te obavlja nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost iz navedenih oblasti. Između ostalog, djelatnosti službe su i:

 • prijem i obrada uzoraka u svrhu otkrivanja i identifikacije mikroorganizama, vođenje evidencija i izvještavanje
 • mikrobiološko i parazitološko ispitivanje uzoraka humanog porijekla u laboratorijama za:
  • ispitivanje urogenitalnih uzoraka (uključujući ispitivanje na hlamidije i mikoplazme),
  • ispitivanje uzoraka stolice i perianalnih briseva,
  • ispitivanje uzoraka na prisustvo mikobakterija,
  • ispitivanje briseva i piokultura,
  • ispitivanje uzoraka urina,
  • serološku dijagnostiku zaraznih i reumatskih bolesti,
  • serološku identifikaciju mikroorganizama i parazita,
  • dijagnostiku virusnih oboljenja (direktna-virusološka i indirektna-serološka),
  • dijagnostiku oboljenja izazvanih gljivama (direktnu-mikološku i indirektnu-serološku),
 • mikrobiološko ispitivanje uzoraka iz oblasti sanitarne mikrobiologije namirnica, uključujući i vodu za piće, površinske i podzemne vode, predmete opšte upotrebe, farmaceutske proizvode i druge uzorke
 • po ovlaštenju Ministarstva zdravlja, obavljanje poslova referentne laboratorije za tuberkulozu
 • obavljanje nastavne i naučno-istraživačke djelatnosti iz oblasti mikrobiologije sa parazitologijom i sanitarne mikrobiologije.


SLUŽBA ZA HIGIJENU

Služba za higijenu obavlja specijalizovanu, preventivnu zdravstvenu zaštitu iz oblasti higijene i zdravstvene ekologije, a od djelatnosti koje obavlja izdvajaju se:

 • u saradnji sa regionalnim zavodima za zaštitu zdravlja planiranje, organizovanje, sprovođenje i evaluacija cjelokupne aktivnosti u oblasti kontrole zdravstvene bezbjednosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe
 • zaštita zdravlja stanovništva kroz redovnu kontrolu zdravstvene ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe prema programu definisanom od strane Republičke uprave za inspekcijske poslove i nivoom kontrole definisanom Zakonom o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe
 • kontinuirano prikupljanje i analiza podataka o izvršenim analizama u cilju utvrđivanja zdravstvene ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe kao i izvršenim analizama u cilju utvrđivanja mikrobiološke ispravnosti i ispravnosti u pogledu utvrđivanja kvaliteta određenog proizvoda, kao i utvrđivanja nutritivne vrijednosti proizvoda o čemu redovno izvještava u kvartalnim izvještajima Republičku upravu za inspekcijske poslove i Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske
 • sprovođenje sanitarno-higijenskog nadzora nad objektima za proizvodnju, preradu, skladištenje i promet namirnica
 • pružanje stručne pomoći svim objektima u procesu pripreme i uvođenja međunarodno priznatih i zakonskom regulativom jasno definisanih standarda kvaliteta, dobre higijenske i dobre proizvođačke prakse unutar procesa pripreme, prerade, proizvodnje, skladištenja i prometa životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe,
 • učešće u promociji zdravlja i prevenciji bolesti putem različitih vidova zdravstveno vaspitnog rada
 • priprema i publikovanje godišnjih izvještaja o kretanju zdravstvene ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe i higijenske ispravnosti, kao i kretanja drugih rizičnih faktora iz životne i radne sredine, a koji utiču na zdravlje ljudi
 • zdravstveni nadzor nad sanitarnim stanjem javnih komunalnih objekata i školskih objekata praćenjem svih parametara unutar javno komunalnog objekta koji mogu uticati na zdravlje ljudi.

U sklopu aktivnosti za pravilnu ishranu zdravih i bolesnih ljudi služba:

 • Sprovodi populaciono i individualno obrazovanje u cilju sticanja osnovnih znanja u oblasti pravilne ishrane i primjene stečenog znanja u svakodnevnom životu
 • Učestvuje u pripremi i provođenju istraživanja na populacionom nivou u cilju ranog otkrivanja rizičnih faktora za nastanak bolesti usljed nepravilne ishrane, kao i rano otkrivanje bolesti usljed nepravilne ishrane
 • Učestvuje u sprovođenju individualne medicinske nutritivne terapije osoba oboljelih od masovnih nezaraznih oboljenja
 • Učestvuje u izradi dnevnih, nedeljnih i mjesečnih planova ishrane – jelovnika za sve populacione kategorije
 • Učestvuje u izradi vodiča za pravilnu ishranu namijenjenih različitim populacionim grupama
 • Učestvuje u analizi jelovnika i određivanju energetskih potreba i potreba u zaštitnim i gradivnim materijama
 • Učestvuje u izradi vodiča, protokola, praktikuma, propagandnog edukativnog materijala, brošura, postera i dr. iz različitih oblasti
 • Učestvuje u promociji zdravlja i prevenciji bolesti putem nekih vidova zdravstveno vaspitnog rada kroz planove i programe.


SLUŽBA ZA SANITARNU HEMIJU

U okviru djelatnosti Instituta za javno zdravstvo Služba za sanitarnu hemiju ima primarni zadatak da obavlja kontrolu kvaliteta i zdravstvene ispravnosti voda, životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe.

Oragnizaciono, Služba za sanitarnu hemiju je radna jedinica instituta zatvorena za javnost u cilju očuvanja nepristrasnosti. Kontakti klijenata tj. dostava uzoraka na analize se vrši isključivo preko Službe za higijenu. Osoblje ove službe, osim što je zaduženo za prijem uzoraka dostavljenih od strane klijenata, takođe je stručno osposobljeno i za uzorkovanje na terenu po zahtjevu klijenata.

Služba sanitarne hemije ima kao primarni zadatak preciznost mjerenja različitih fizičkih, hemijskih ili fizičko-hemijskih parametara u parametara u vodama, životnim namirnicama i predmetima opšte upotrebe. U svom radu oslanjamo se i na klasične metode ispitivanja propisane standardima kao i kombinovane sa savremenim instrumentalnim tehnikama, kojom rukuje visokostručni kadar. Izdavajamo tehnike:

 • atomska apsorpciona spektrometrija (AAS), analiza sadržaja metala
 • gasna hromatografija alkoholnih pića
 • gasna hromatografija organskih halogenizovanih jedinjenja (trihalometani u vodama, pesticidi)
 • tečna hromatografija (konzervansi i zaslađivači u namirnicama, vještačke boje)
 • ultraljubičasta-vidljiva spektrofotometrija

Naša misija jeste prije svega zaštita zdravlja stanovništva, ali ujedno i pružanje garancije kvaliteta analiza koji će omogućiti visoku reputaciju proizvođačima čiji proizvodi zadovoljavaju zahtjeve zdravstevene ispravnosti.


SLUŽBA ZA SOCIJALNU MEDICINU, ORGANIZACIJU I EKONOMIKU ZDRAVSTVA

Služba za socijalnu medicinu, organizaciju i ekonomiku zdravstva, između ostalog, obavlja sledeće poslove:

 • prikuplja, obrađuje i analizira demografske i vitalne podatke o morbiditetu i mortalitetu i druge podatke o zdravstvenom stanju stanovništva
 • obrađuje i analizira podatke vezane za rad, organizaciju, kadrove i opremu zdravstvenih ustanova
 • prati i proučava zdravstvene probleme i rizike po zdravlje stanovništva
 • predlaže mjere za unapređenje organizacije zdravstvenih ustanova i tehnologije rada
 • radi na poslovima planiranja i programiranja zdravstvene zaštite u zdravstvenim ustanovama
 • izrađuje i predlaže programe razvoja zdravstvene zaštite, prati njihovo sprovođenje i predlaže mjere za unapređenje istih
 • prati rad i ocjenjuje rad zdravstvenih ustanova (šestomjesečno i godišnje)
 • prati korišcenje zdravstvene zaštite
 • radi na poslovima ekonomike u zdravstvu
 • prati, odnosno sprovodi mjere na aktivnoj zdravstvenoj zaštiti stanovništva a posebno kod bolesti većeg socijalno-medicinskog značaja
 • izrađuje informacije, analize, stručna mišljenja i izvještaje te vrši evaluaciju zdravstvene zaštite
 • obavlja poslove zdravstvene statistike u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima
 • obavlja poslove zdravstvene informatike
 • vrši procjenu efikasnosti, dostupnosti i kvaliteta zdravstvene zaštite
 • učestvuje u izradi zakonske regulative, definisanju standarda kvaliteta i izradi stručno metodoloških uputstava iz oblasti unapređenja kvaliteta zdravstvene zaštite i provođenja istraživanja iz oblasti zadovoljstva korisnika
 • obavlja poslove iz oblasti promocije zdravlja i zdravstvenog vaspitanja
   
Republika Srpska, JZU Institut za javno zdravstvo © 2009 - 2012