Дјелатност


ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске је јавна здравствена установа за област јавног здравства.
Институт обавља социјално – медицинску, хигијенско – еколошку, епидемиолошку и микробиолошку здравствену дјелатност.
Институт у свом саставу има центар, службу или другу организациону јединицу по потреби.

Институт је надлежан да:

 • прати, процјењује и анализира здравствено стање становништва,
 • израђује и доставља министру анализу о потреби за специјализацијама и/или субспецијализацијама у РС, најкасније до 30.јуна текуће године за наредну годину,
 • прати и проучава здравствене проблеме и ризике по здравље становништва,
 • обавља активности на промоцији здравља и превенцији болести, те информише становништво о значају очувања и унапређења здравља,
 • предлаже елементе здравствених политика, програма и планова и других јавноздравствених планских докуманата за очување и унапређење здравља становништва,
 • израђује стручно-методолошка упутства за очување и унапређење здравља становништва,
 • обавља бактериолошке, паразитолошке, вирусолошке, серолошке, хемијске и токсиколошке прегледе и испитивања у вези са производњом и прометом животних намирница, вода, ваздуха, предмета опште употребе, као и дјелимичну дијагностику заразних и незаразних болести, која припада области јавног здравства,
 • планира, контролише и евалуира и, по потреби, проводи имунизацију становништва,
 • планира, контролише и евалуира обављање послова дезинфекције, дезинсекције и дератизације,
 • води евиденције, здравствене статистике и обавља истраживања у области јавног здравства,
 • припрема годишњи извјештај анализе здравственог стања становништва и извјештава надлежне институције, у складу са законом и међународним обавезама,
 • обавља одређене послове у систему мониторинга и евалуације здравственог система,
 • утврђује потребне мјере у елементарним и другим већим непогодама и несрећама и спроводи их у сарадњи са другим установама,
 • обавља контролу извора јонизујућих и нејонизујућих зрачења, дозиметријску контролу професионално изложених лица и лабораторијску контролу радијације, радионуклеида у ваздуху, земљишту, води и намирницама,
 • обавља едукацију и оспособљава за заштиту од зрачења,
 • обавља едукацију из области имунизације и хемопрофилаксе против заразних болести и пружа стручно-методолошку помоћ из области јавног здравства
 • врши набавку имунолошких препарата
 • даје мишљење на процјену утицаја на животну средину у складу са прописима којим се регулише област животне средине,
 • прати међународне здравствене прописе из области јавног здравства и предлаже министру предузимање одговарајућих мјера из исте области
 • обавља едукацију из области здравственог менаџмента
 • прикупља, прати и израђује извјештај о потрошњи лијекова у РС и
 • обавља друге послове у складу са законом.

(2) Институт може организовати наставу по овлаштењу универзитета.

(3) Институт обавља научноистраживачку дјелатност за области за које је регистрован, у складу са законом.

Своју дјелатност Институт обавља и преко својих јединица које се налазе у Добоју, Требињу, Источном Сарајеву, Фочи и Зворнику.
Број отварања: 54452
Датум објаве: 26.12.2018.